Beukenhorst koffie Verstraaten Business Travel BV VelopA-Omniplay Jan de Wit Group N.V. Bergerhof Taxi & Tours BV Taxi van Dijk B.V. Cuijk Zagers Personenvervoer B.V.
Linked in Sitemap | Realisatie: BeSite

Nieuws

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 15

Geplaatst op 29-04-2017 in Nieuws

In de afgelopen week zijn er 5 uitspraken, waarvan 2 Europese uitspraken, op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

 

Subjectieve beoordeling?

In deze aanbestedingsprocedure gaat het, in de kern genomen, om de vragen of uit de aanbestedingsdocumenten volgt dat de beoordeling van de presentatie in samenhang met de schriftelijke offerte had moeten plaatsvinden, of de provincie bij die beoordeling is afgeweken van de vooraf bekend gemaakte norm en of de beoordeling van de presentatie op een subjectieve wijze heeft plaatsgevonden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 27 maart 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2042)

Samenvatting: Subjectieve beoordeling?

Uit de markt drukken met lage prijs?

In dit geding komt onder andere de vraag aan de orde of al dan niet sprake is van een abnormaal lage inschrijving. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2607)

Samenvatting: Uit de markt drukken met lage prijs?

Klacht

In dit geding komt onder andere de vraag aan de orde of het geoorloofd is een klacht in te dienen bij een aanbesteder over gunningsbeslissing in plaats van kort geding aanspannen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2605)

Samenvatting: Klacht

Beroep op onderaannemers

Deelname van in andere lidstaten gevestigde ondernemers aan de procedure voor het plaatsen of aan de uitvoering van een overheidsopdracht als aan de orde in het hoofdgeding onmogelijk maken, belemmeren of minder aantrekkelijk maken. Deze bepaling beperkt derhalve de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting. Niettemin kan een dergelijke beperking gerechtvaardigd zijn voor zover daarmee een legitiem doel van algemeen belang wordt nagestreefd en zij het evenredigheidsbeginsel eerbiedigt. (Hof van Justitie EU 5 april 2017, nr. C-298/15, ECLI:EU:C:2017:266)

Samenvatting: Beroep op onderaannemers

Nationale procedureregels

Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geschil over de regelmatigheid van een besluit om in een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van openbare werken een tijdelijke groep van ondernemingen toe te laten als inschrijver. (Hof van Justitie EU 5 april 2017, nr. C-391/15, ECLI:EU:C:2017:268)

Samenvatting: Nationale procedureregels

Dossier Jurisprudentie

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Goed werkgeverschap telt niet meer in taxibranche

Geplaatst op 29-04-2017 in Nieuws

 

Door de opzet van de aanbesteding van taxivervoer in Noordoost-Fryslân wordt oud personeel straks massaal ingeruild voor goedkopere werknemers. Dat stelt ondernemer Rienk Waaksma. Hij hoopt dat de politiek ingrijpt en dit - en mogelijk een golf faillissementen - voorkomt.

Al 47 jaar probeert Taxicentrale Waaksma uit Kootstertille zijn personeel zo goed mogelijk te behandelen. Een vast contract waar mogelijk en ook oudere werknemers in dienst houden. Die houding dreigt het bedrijf op te breken bij de nieuwe aanbesteding van het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Fryslân. Waaksma (220 personeelsleden, 160 met vast contract) verloor de aanbesteding en heeft straks geen werk meer voor een groot deel van zijn personeel.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel op friesch

Rapport: Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen

Geplaatst op 06-01-2017 in Nieuws

Dit onderzoek beslaat de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de Aanbestedingswet op 1 april 2013 tot 1 januari 2016. In die periode zijn ruim 13.000 aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat 3%–5% daarvan wordt ingetrokken na het indienen van de laatste nota van inlichtingen. Van de onderzochte procedures in dit onderzoek bleek één intrekking geleid te hebben tot een vergoeding aan de inschrijvende partijen. (december 2016)

Op 22 december 2016 heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer het rapport Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen toegezonden. Het onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd en maakt inzichtelijk hoe vaak aanbestedingsprocedures in de afgelopen jaren te laat zijn ingetrokken en in hoeveel gevallen hierbij vergoedingen zijn uitgekeerd.

Dit onderzoek beslaat de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de Aanbestedingswet op 1 april 2013 tot 1 januari 2016. In die periode zijn ruim 13.000 aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd.

Conclusie

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het intrekken van aanbestedingen in een vergevorderde fase van de procedure weinig plaatsvindt. In (ruim) 95% van de aanbestedingen waarin een nota van inlichtingen is opgesteld door de aanbestedende dienst, wordt ook daadwerkelijk een opdracht gegund. In gevallen waarin sprake is van intrekking in een vergevorderd stadium wordt slechts bij uitzondering een tenderkostenvergoeding verstrekt.

Rapport: Onderzoek tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen

Kiezen voor de meest kansrijke contractvorm

Geplaatst op 22-11-2016 in Nieuws

Als adviseur integraal inkopen richt Helena Hernandez Chamorro, kennismanager bij PIANOo, zich al jaren op het stimuleren van een bredere kijk op contractvormen. Het kiezen voor de meest kansrijke contractvorm is een belangrijke stap in elk project. Er moet gekeken worden naar allerlei factoren, zoals projectambities, projectduur, verdeling van risico's, de markt maar ook de eigen organisatiecultuur. Voor veel organisaties blijkt het in de praktijk lastig om die afweging goed te maken. Om opdrachtgevers te helpen bij het kiezen van de contractvorm zijn PPSsupport (inmiddels opgegaan in PIANOo) en de programmadirectie Hoogwaterbescherming in 2013 begonnen met het ontwikkelen van een afwegingskader.

Geïntegreerde contracten kunnen goed ingezet worden binnen de natte infrastructuur, maar in de praktijk bleek er behoefte aan ondersteuning bij het maken van de afweging. Met het afwegingskader kan in een vroege fase van de projectvoorbereiding worden gekeken naar de optimale contractvorm, door stap voor stap na te gaan welke ruimte aan de markt kan worden gegeven (via prikkels) om zo tot het beste resultaat te komen.

Inmiddels is er ook een afwegingskader gepubliceerd voor afvalwaterzuiveringsinstallaties en zijn we begonnen aan een derde afwegingskader geïntegreerde contractvormen voor alle projecten binnen de natte infrastructuur.

Afwegingskader Hoogwaterbeschermingsprogramma

De projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma kennen diverse ambities. Zo staan innovatie, duurzaamheid en toekomstbestendigheid vaak hoog in het vaandel. Het afwegingskader geeft inzicht in de meest kansrijke contractvorm voor een project. Bijvoorbeeld door risico's, levenscyclusoptimalisaties en gevolgen voor de omgeving in beeld te brengen.

Afwegingskader voor afvalwaterzuiveringsinstallaties

Een groot deel van de zuiveringsinstallaties in Nederland is aan het eind van hun levenscyclus en toe aan vernieuwing. Als bijdrage aan een duurzamere samenleving, willen waterschappen en gemeenten tevens een groot deel van het afval gaan omzetten in nieuw te gebruiken schone grondstoffen, energie en schoon water. Het afwegingskader brengt deze uitdaging in kaart en ondersteunt het besluitvormingstraject.

Afwegingskader natte infrastructuur

Eind van dit jaar publiceert PIANOo een nieuw afwegingskader waarin gebruikerservaringen van de huidige kaders zijn verwerkt. Het nieuwe kader kan ingezet worden bij alle projecten in natte infrastructuur. Het geeft inzicht in de randvoorwaarden, bijvoorbeeld wat de keuze van een bepaalde contractvorm betekent voor de organisatie.

Meer informatie
Themadossier Integraal inkopen (PPS)
Afwegingskader Hoogwaterbeschermingsprogramma
Afwegingskader Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Aanbestedingpraktijk stimuleert innovaties nauwelijks!

Geplaatst op 22-11-2016 in Nieuws

"Belemmert het aanbestedingskader de mate van innovatie?" Met die vraag opende Joost Fijneman, manager van het Aanbestedingsinstituut, zijn presentatie tijdens het jaarlijkse event van Aanbestedingsinstituut en SMI. "Meten is weten. En wij houden het allemaal bij!".

In 2015 heeft Aanbestedingsinstituut 1120 aanbestedingen in kaart gebracht. Dat is een kleine afname ten opzichte ten opzichte van 2014 en dat bevestigt de waarneming dat sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet in 2013 het aantal openbaar aangekondigde aanbestedingen met ongeveer 50% is afgenomen. De oorzaak hiervan is het toegenomen gebruik van de meervoudig onderhandse procedure als gevolg van de bepalingen daarover in de Gids Proportionaliteit. Gebruik van deze gids is sinds april 2013 verplicht voor aanbestedende diensten.

Fijneman: "Zowel van de kant van inschrijvers als van de kant van opdrachtgevers merken wij dat er behoefte bestaat om bij aanbestedingen ruimte voor technische innovaties in te bouwen. Van inschrijverszijde betekent dat immers een extra mogelijk om zich te onderscheiden van collega-inschrijvers. Voor opdrachtgevers levert dat de mogelijkheid om verrast te worden met slimme oplossingen, die niet voorzien waren. Wat wij echter ook horen, is dat technische innovaties nauwelijks een kans krijgen bij de meeste aanbestedingen. De technische oplossing is vaak al zover voorgekookt, dat innovatie nauwelijks mogelijk is. Sterker nog – als hij met een innovatieve oplossing inschrijft, riskeert een inschrijver uitsluiting. Hij heeft dan immers niet bestekconform ingeschreven."

 

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op bouwendnederland.nl.

 

Bijeenkomst Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap Gezond en Veilig werken.

Geplaatst op 30-09-2016 in Nieuws

Vorig najaar is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Gezond en Veilig Werken, gestart met het project Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap. In het kader van dit project wordt op donderdag 3 november om 14.00 uur een bijeenkomst georganiseerd over publieke opdrachtgeverschap. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft, zal tijdens deze bijeenkomst een presentatie verzorgen.

De kwaliteit van publieke opdrachtgeverschap staat bij veel (semi-)publieke opdrachtgevers hoog op de agenda. Zo hebben opdrachtgevers een belangrijke rol bij het realiseren van goede randvoorwaarden voor gezond en veilig werken in alle fases van een opdracht (van aanbesteding tot oplevering en gebruik). In de praktijk is er niet altijd voldoende besef dat de opdrachtgever veel invloed kan uitoefenen op arbeidsomstandigheden door al tijdens de aanbesteding van werkzaamheden aandacht te besteden aan gezond en veilig werken.

PIANOo heeft een handreiking Verantwoord Opdrachtgeverschap Gezond en Veilig Werken opgesteld om inkopers in de publieke sector te informeren over de mogelijkheden om gezond en veilig werken mee te nemen in het inkoop en aanbestedingsproces. Tijdens de bijeenkomst wordt deze handreiking toegelicht en gepresenteerd.

Meer informatie en aanmelden
Bijeenkomst Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap Gezond en Veilig Werken

Right to Challenge neemt plaats in aanbestedingen

Geplaatst op 30-09-2016 in Nieuws

an oudsher selecteert een overheidspartij een marktpartij door een competitieve procedure om een opdracht uit te voeren. Nu is er een verandering gaande. Steeds vaker staan burgers op om hun omgeving zelf beter, mooier en socialer te maken. In de gemeente Lierop is bijna de helft van de inwoners verenigd in 'Lierop leeft' en bieden gezinnen een helpende hand voor wie hulp nodig heeft. In Almere bepaalt de gemeente enkel nog de ligging van de straten, maar gaan de bewoners verder over de openbare ruimte: de speelplekken, groenstroken, trottoirs en parkeerplekken. In Apeldoorn wekken inwoners en bedrijven samen duurzame energie op, delen de winst en investeren die weer in nieuwe energie.

Het instrument dat dit soort initiatieven mogelijk maakt is het Right to Challenge. Dit concept is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en maakt daar integraal onderdeel uit van het systeem van buurtrechten die zijn beschreven in de Localism Act 2011. Dit houdt in dat burgers de overheid kunnen uitdagen om een taak niet uit te besteden aan een marktpartij, maar in beheer te geven van bijvoorbeeld een burgercollectief. Dit idee is in Nederland overgenomen.

Lokale overheden bieden burgers en burgercollectieven steeds meer de mogelijkheid om zelf taken op zich te nemen. Inmiddels is in de WMO ook een dergelijk uitdaagrecht vastgelegd. Er zijn politieke partijen die voorstander zijn van een breder ingebed uitdaagrecht. In een initiatiefnota van ChristenUnie en PvdA pleiten zij ervoor dat de regering met voorstellen komt om het uitdaagrecht breder in de wetgeving op te nemen.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op aanbestedingscafe.nl.

Nieuwe Europese formulieren in TenderNed

Geplaatst op 30-09-2016 in Nieuws

Tegelijk met de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen introduceerde de Europese Commissie nieuwe, verplichte Europese aankondigingsformulieren. Deze formulieren zijn vanaf 15 oktober 2016 beschikbaar in TenderNed. Tender Electronic Daily (TED) accepteert de huidige formulieren nog tot 1 januari 2017.

Wat wijzigt er in TenderNed?

De wijzigingen als gevolg van de nieuwe formulieren hebben vooral consequenties voor aanbestedende diensten. Ondernemingen zullen kleine wijzigingen zien in de gepubliceerde aankondigingen. TenderNed is zo opgebouwd dat de aanbestedende dienst stap-voor-stap zijn aanbesteding doorloopt en de aankondigingsformulieren geautomatiseerd worden gevuld en naar de Europese website TED gestuurd.

Aanbestedende diensten hebben vanaf 15 oktober a.s. te maken met nieuwe en gewijzigde velden en er worden andere eisen gesteld aan de volledigheid van de aankondigingsformulieren. Dit geldt ook voor lopende aanbestedingen die voor 15 oktober zijn gestart met de 'oude' formulieren. TenderNed ondersteunt u als aanbestedende dienst maximaal, zodat ook uw aankondigingen na 15 oktober voldoen aan de regelgeving en aan de overige eisen, die aan de nieuwe aankondigingsformulieren worden gesteld.

Meer informatie

Gelijktijdig wordt op 15 oktober ook de handleiding van TenderNed aangepast. Daarnaast zet TenderNed alle wijzigingen als gevolg van de nieuwe formulieren op een rij in een apart document, zoals gebruikelijk bij verbeteringen. U heeft dan inzicht in de wijzigingen voor uw aanbestedingspraktijk.

Meer informatie
Gewijzigde regelgeving
Nieuwe formulieren Afbeelding externe link op simap.ted.europa.eu

Verslag webinar Kiezen is een kunst: EMVI gunningsmethoden (2 juli 2015)

Geplaatst op 21-07-2015 in Nieuws

Het is vaak de vraag wanneer u welke methode het beste kunt gebruiken. Fredo Schotanus lichtte aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden de werking van de methodes "gewogen factormethode", "gunnen op waarde", "value for money" en "laagst acceptabel' toe. Ook enkele varianten op deze methoden kwamen aan de orde. 

Ook werd inzicht gegeven in de onderscheidende eigenschappen van deze methoden en de voor- en nadelen. Daarbij is tevens ingegaan op de vraag in hoeverre de verschillende methoden passen bij verschillende aanbestedingsdoelen. Tijdens de webinar konden deelnemers vragen stellen die Fredo zoveel mogelijk probeerde te beantwoorden. De vraagstellers die geen direct antwoord kregen tijdens deze webinar ontvingen achteraf een antwoord per mail.

U kunt de webinar hieronder terugkijken.

 

 

 

Eerste webinar 18 juni 2015: Basisintroductie EMVI

 

Workshop Bermgras beter benutten is anders aanbesteden

Geplaatst op 21-07-2015 in Nieuws

Op 15 september 2015 worden de Handreiking en de ervaringen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor beleidsmakers en inkopers (infra/groenbeheer) van overheden in de zuid Nederland. 

Programma

  • 13.00 Inloop met koffie
  • 13.30 Welkom en introductie van de middag – Wouter Siemers (RVO)
  • 13.40 Duurzaam Aanbesteden van groenafval en gras - hoe doe je dat? – Arjen Brinkmann (Brinkmann Consultancy)
  • 14.10 Innovatiegericht aanbesteden van gras – ervaringen van twee overheden (Teus van Steenis –Provincie Utrecht en Koen Lemmens – Regio West-Brabant)
  • 15.00 Pauze
  • 15.30 De 'toolbox innovatiegericht inkopen' en handreikingen voor het beoordelen van innovatieve inschrijvingen – Henk Wijnen (PIANOo)
  • 16.00 Discussie en Introductie op het vervolgtraject t.b.v. het ontwikkelen van pilots (zie onderstaand) – Wouter Siemers (RVO) 
  • 16.30 Afronding

Locatie en tijd

Provinciehuis Den Bosch, Brabantlaan 1 te Den Bosch 
Van 13.00 tot 16.30 uur

Het vervolg - Ontwikkelen van pilots voor innovatieve aanbesteidngsmethoden voor gras

De bijeenkomst op 15 september vormt tevens de start van een project dat zich richt op het concretiseren (en vervolgens implementeren) van pilots voor innovatieve aanbestedingsmethoden voor gras.

Het project bestaat uit een drietal workshop bijeenkomsten, waarin beleidsmakers en inkopers met elkaar toewerken naar pilots voor ieders respectievelijke beheergebied. Aan het eind van het project heeft iedere deelnemende partij één of meer pilots zodanig uitgewerkt dat deze in een volgende concrete aanbesteding kunnen worden toegepast.

De workshops hebben een sterk interactief karakter, met de nadruk op het delen van ervaringen en het aanreiken van handvatten. Om de leerwaarde zo groot mogelijk te maken, verwachten we dat deelnemers participeren in alle drie de workshops (naar verwachting in november, januari en maart). Initiatiefnemer voor het workshop traject is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tijdens de bijeenkomst op 15 september wordt meer achtergrondinformatie gegeven, en kunt u zich voor het workshop-traject opgeven. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door vóór 1 september een mail te sturen naar secretariaatDEN@rvo.nl.

N.B. Een vergelijkbare bijeenkomst vond plaats op 21 mei in Lelystad. Het ligt in de bedoeling in de loop van 2015 nog een bijeenkomst te organiseren in Noord-Nederland

Meer informatie
Verslag 21 mei 2015

Nieuws

29
apr

Actuele uitspraken Aanbestedin...

Actuele uitspraken Aanbested...

29
apr

Goed werkgeverschap telt niet...

Door de opzet van de aanbe...

06
jan

Rapport: Onderzoek naar tende...

Rapport: Onderzoek naar ten...

Nieuws

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen