Nieuws

Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 6

Geplaatst op 25-02-2021 in Nieuws

In week 6 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Geen gerede twijfel

De Gemeente Amsterdam is op 16 juli 2020 een openbare Europese aanbesteding gestart voor een Stedelijk Subsidiesysteem. De als tweede geëindigde inschrijver maakt bezwaar tegen het gunningsvoornemen omdat de winnaar niet zou voldoen aan de kerncompetenties. Uit het door de gemeente gedane onderzoek kan de Gemeente volgens de rechter echter in redelijkheid tot het oordeel komen dat de winnaar wel voldoet aan de door de Gemeente gestelde geschiktheidseisen voor kerncompetentie 1 en 2 en dat daarover geen gerede twijfel meer bestaat. (ECLI:NL:RBAMS:2020:7110, Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 22 december 2020)
Samenvatting: Geen gerede twijfel

Gelijkheidsbeginsel prevaleert boven vertrouwensbeginsel

[eiseres] heeft bij haar inschrijving geen VCA-certificaat en evenmin een vergelijkbaar certificaat overgelegd. Haar inschrijving had om die reden terstond ongeldig moeten worden verklaard.

[eiseres] is echter nog in de gelegenheid is gesteld om haar VCA-certificaataanvraag en ondertekende referentieopdrachten aan te leveren en de Opdracht is aanvankelijk ook voorlopig aan haar gegund. De Staat was echter, nadat was gebleken dat door [eiseres] niet aan de desbetreffende geschiktheidseis werd voldaan, op grond van het gelijkheidsbeginsel gehouden de voorlopige gunningsbeslissing in te trekken en de inschrijving van [eiseres] alsnog ongeldig te verklaren: “Zoals de Staat terecht heeft opgemerkt, prevaleert het gelijkheidsbeginsel boven het eventueel met de aanvankelijke voorlopige gunningsbeslissing bij [eiseres] gewekte vertrouwen dat de Opdracht te zijner tijd daadwerkelijk aan haar zou worden gegund.” (ECLI:NL:RBDHA:2020:14074, Rechtbank Den Haag, Datum uitspraak 24 december 2020)
Samenvatting: Gelijkheidsbeginsel prevaleert boven vertrouwensbeginsel

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Miljoenenaanbesteding door de GGD van test- en vaccinatielijnen rammelt

Geplaatst op 25-02-2021 in Nieuws

Bron: Trouw 

De landelijke gezondheidsdienst GGD GHOR heeft de coronatestlijn – waar medewerkers testafspraken inplannen en negatieve testuitslagen doorbellen – en de vaccinatielijn voor het regelen van prikafspraken volledig uitbesteed aan het internationaal opererende callcenter Teleperformance. De aanbestedingsdocumenten zijn slecht onderbouwd. Sommige documenten ontbreken zelfs.

In beide gevallen gaat het om een onderhandse aanbesteding. Dat wil zeggen dat de klus nooit openbaar is aangeboden en dat andere bedrijven die interesse hadden geen kans kregen. Dat is niet alleen vervelend voor de partijen die de klus graag hadden binnengehaald, maar ook voor de burger. 

Lastig te controleren

Een onderhandse deal is lastig te controleren, zegt Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. “Bij een onderhandse aanbesteding wordt vooraf geen en achteraf slechts summiere informatie gegeven. Burgers kunnen zo niet controleren of er juiste en doelmatige beslissingen zijn genomen. Het is dus maar de vraag of de overheid hier heeft gekozen voor de partij die de samenleving het beste dient”, zegt ze. 

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel op trouw.nl

Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 23

Geplaatst op 18-06-2020 in Nieuws

Wederkerige overeenkomsten en overheidsopdracht en samenwerking aanbestedende diensten

Tussen [naam stad] en [naam deelstaat] zijn overeenkomsten gesloten betreffende de kosteloze langdurige terbeschikkingstelling aan deze stad van software voor het meldkamersysteem van haar brandweerkorps en de samenwerking van de doorontwikkeling van die software. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is afkomstig van [naam bedrijf] en betreft de uitlegging van art. 2 lid 1 punt 5 en art. 12 lid 4 van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten. (HvJEU 28 mei 2020, ECLI:EU:C:2020:395)
Samenvatting: Wederkerige overeenkomsten en overheidsopdracht en samenwerking aanbestedende diensten

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Analyse aanbestedingen

Geplaatst op 20-05-2020 in Nieuws

PIANOo brengt wekelijks aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Nieuwe, gewijzigde en afgebroken aanbestedingen

 • Het totaal aantal nieuwe aanbestedingen schommelt sinds week 12 rond het gemiddelde (159 per week in 2019). Het aantal in week 16 is het hoogste weektotaal in 2020. Daarna zakt het aantal nieuwe aanbestedingen onder het jaargemiddelde van 2019.
 • Sinds week 15 ligt het aantal rectificaties rond het jaargemiddelde.
 • Het aantal rectificaties op aanbestedingen lag sinds de verscherpte Coronamaatregelen hoger dan gemiddeld (33 per week in 2019). Opdrachtgevers lijken gehoor te geven aan de oproep om kritisch naar de termijnen van hun aanbestedingen te kijken.
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (15 per week in 2019). Alleen in week 12 was een lichte stijging te zien.

Zie hieronder het specifieke beeld voor aanbestedingen van werken, diensten en leveringen.

Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Aantal nieuwe aanbestedingen, rectificaties en vroegtijdige beë€indigingen

Long description.

No description available.

Structure.

Line chart with 4 lines.
The chart has 1 X axis displaying 2020.
The chart has 1 Y axis displaying aantal.

View as data table.

Chart graphic.

week 8 Rectificaties: 38
 

Werken 

Grof gezegd gaat het hier om aanbestedingen in de bouw- en infrasector.

 • Het aantal nieuwe aanbestedingen voor werken ligt al enkele weken (net) boven het gemiddelde van 2019 (10 per week), alleen in week 13 week was een daling te zien. In week 16 was het aantal nieuwe bouw- en infra-aanbestedingen opvallend hoog (35).
 • In week 16 was het aantal nieuwe bouw- en infra-aanbestedingen opvallend hoog (35). Ook in week 19 was er een opvallende piek met 25 nieuwe aanbestedingen.
 • Ook het aantal rectificaties en afgebroken aanbestedingen vertoont een vrij normaal beeld. In week 18 werden er meer aanbestedingen voor werken aangepast en afgebroken. In week 11 en 12, na het verscherpen van coronamaatregelen, was dit ook het geval.
Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Werken - Aantal nieuwe aanbestedingen, rectificaties en vroegtijdige beë€indigingen

Long description.

No description available.

Structure.

Line chart with 4 lines.
The chart has 1 X axis displaying 2020.
The chart has 1 Y axis displaying aantal.

View as data table.

Chart graphic.

week 8 Vroegtijdig beëindigd: 1
 

Leveringen

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor leveringen is de afgelopen weken vrij consistent en ligt met een enkele uitzondering steeds (net) onder het weekgemiddelde van 2019 (54 per week). Een beeld dat ook voor de verscherpte coronamaatregelen in Nederland al zichtbaar was.
 • Sinds week 12 was een stijging zichtbaar in het aantal rectificaties voor leveringen, vanaf week 15 zakt dit aantal terug naar een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor aanbestedingen van leveringen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 4 per week).
Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Leveringen - Aantal nieuwe aanbestedingen, rectificaties en vroegtijdige beë€indigingen

Long description.

No description available.

Structure.

Line chart with 4 lines.
The chart has 1 X axis displaying 2020.
The chart has 1 Y axis displaying aantal.

View as data table.

Chart graphic.

 

Diensten

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor diensten schommelt sinds week 12 rond het weekgemiddelde van 2019. (95 per week), met een daling in week 18 en week 15.
 • Het aantal rectificaties voor aanbestedingen van diensten steeg in week 12, maar is in de weken daarna gezakt naar een gemiddeld niveau (2019: 20 per week).
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor diensten ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).
Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Diensten - Aantal nieuwe aanbestedingen, rectificaties en vroegtijdige beë€indigingen

Long description.

No description available.

Structure.

Line chart with 4 lines.
The chart has 1 X axis displaying 2020.
The chart has 1 Y axis displaying aantal.

View as data table.

Chart graphic.

week 6 Nieuwe aanbestedingen: 105
 

Overheden starten buyer groups

Geplaatst op 19-12-2019 in Nieuws

In buyer groups worden publieke en eventueel private opdrachtgevers die op (korte termijn) een concrete duurzame aanbesteding uitvoeren ondersteund. PIANOo en Rijkswaterstaat bieden deze ondersteuning in opdracht van de ministeries van BZK en IenW.

De oprichting van de buyer groups is een logische opvolging van de Green Deal Circulair Inkopen en de Leernetwerken van 2018 en 2019 en bouwt voort op de inzichten van afgelopen jaar rondom CO2-beprijzing. Daar werd duidelijk dat er een grote wens was om samen concreet aan de slag te gaan. Nu wordt hier in 2020 met buyer groups invulling aangegeven voor de productcategorieën Bouw, GWW, Transport, Textiel en ICT.

Samen meters maken

Door gezamenlijk op te trekken werken publieke opdrachtgevers binnen een buyer group op efficiënte wijze toe naar het op de markt zetten van een eigen opdracht. Door gezamenlijk een signaal aan de markt af te geven valt meer impact te maken.

Een buyer group wordt gevormd door opdrachtgevers die op korte termijn een concrete aanbesteding uitvoeren en door organisaties die daartoe voornemens zijn.

Aanvulling

De buyer groups zijn een aanvulling op het huidige pallet aan ondersteuning zoals de Green Deal Circulair Inkopen. Uniek is dat in de buyer groups deelnemers werken aan concrete inkooptrajecten en dat er gezamenlijk een signaal wordt afgegeven aan de markt. Er wordt dieper ingegaan op de inhoud en risico’s en kosten worden gedeeld.

De bedoeling is dat de buyer groups in mei 2020 met een officieel tekenmoment worden opgericht en in juni 2020 van start gaan.

Buyer groups duurzaamheid

De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de Leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van IenW en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van BZK. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Zeeuwse gemeenten zetten mes in jeugdzorgaanbieders

Geplaatst op 16-12-2019 in Nieuws

De gecontracteerde aanbieders mogen met onderaannemers werken. Het is daarmee dus niet gezegd dat alle aanbieders die nu buiten de boot vallen, het loodje leggen. ‘We hopen dat aanbieders nu beter gaan samenwerken in plaats van met elkaar concurreren. We verwachten hiermee een kwalitatief beter aanbod te krijgen, aldus de Goese wethouder Derk Alssema (jeugd, CDA), tevens voorzitter van de Jeugdhulpregio Zeeland.’ Volgens de wethouder is er draagvlak onder de aanbieders. ‘We hebben een transparant proces gevoerd en hebben voorafgaand aan de aanbesteding de aanbieders geconsulteerd.’

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op binnenlandsbestuur.nl.

Europese drempelbedragen aanbestedingen per 1 januari 2020 omlaag

Geplaatst op 16-12-2019 in Nieuws

Opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten bijvoorbeeld moeten dan vanaf € 5.350.000,- Europees worden aanbesteed. Voor opdrachten voor leveringen en diensten geldt dan vanaf 1 januari 2020 een drempelbedrag van € 139.000,- (centrale overheid) en € 214.000,- (decentrale overheden).

Drempelbedragen 2020-2021

Een overheidsopdracht met een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag, moet volgens de geldende Europese aanbestedingsrichtlijnen worden aanbesteed. De nieuwe drempelbedragen gelden voor alle lidstaten voor 2 jaar: vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Op opdrachten die vóór 1 januari 2020 worden uitgezet/ aangekondigd, zijn de huidige drempelbedragen van toepassing.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

 • werken: wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten voor centrale overheid: € 139.000 (nu nog € 144.000,-)
 • leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 214.000,- (nu nog € 221.000,-)
 • bepaalde werken voor meer dan 50% gesubsidieerd door aanbestedende diensten: wordt 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • aan bepaalde werken gerelateerde diensten die voor meer dan 50% gesubsidieerd worden door aanbestedende diensten 214.000,- (nu nog € 221.000,-)

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

 • concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • dienstenconcessies wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

 • werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten wordt € 428.000,- (nu nog € 443.000,-)

Defensie: Richtlijn 2009/81/EU

 • werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten € 428.000,- (nu nog € 443.000,-)

Drempelwaarden Europees aanbesteden

Onder de drempel aanbesteden

Bedraagt de geraamde waarde van een opdracht minder dan de Europese drempelwaarden, dan zijn Europese procedures niet verplicht. Wel gelden hiervoor specifieke regels uit de Aanbestedingswet 2012

Nationale procedures

Politie opnieuw in de fout bij aanbesteding miljoenenproject.

Geplaatst op 30-11-2019 in Nieuws

De politie heeft fouten gemaakt bij de aanbesteding van 42.000 eerstehulppakketten. Dat stellen aanbestedingsexperts na onderzoek door RTL Nieuws.

Rond de procedure ter waarde van 10 miljoen euro is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. Twee agenten die in de beoordelingscommissie van de aanbesteding zaten, hebben zelf een bedrijf in eerstehulpmiddelen. Volgens de experts zou de procedure opnieuw moeten worden uitgevoerd.

De politie wil de komende jaren alle agenten uitrusten met een eerstehulppakket, om zo snel levensreddend te kunnen optreden in geval van acute nood. Bijvoorbeeld bij een slagaderlijke bloeding of een ernstige schotwond. De aanbesteding daarvoor is gewonnen door het bedrijf 'Special Medics' uit Utrecht.

Politie vaker in de fout

Politieagenten die giften aannemen van bedrijven of dienstwapens die kort na aanschaf onbetrouwbaar blijken te zijn: het gaat regelmatig mis bij grote aankopen van de politie. Daardoor moeten aanbestedingen opnieuw, wat veel tijd en geld kost. Een overzicht van de afgelopen jaren.

Twee leden van de politie-eenheid Rotterdam hadden een belangrijke rol bij de aanbesteding. Ze waren betrokken bij het bepalen van het soort pakket dat gekocht moest worden en hadden zitting in de beoordelingscommissie. Maar de twee agenten hebben sinds 2017 ook een eigen bedrijf, Treatfirst.

Dat bedrijf verzorgt binnen de politie trainingen over hulpverlening bij traumaletsels en verkoopt ook eerstehulpartikelen van Special Medics. Bij de trainingen die de twee geven, worden ook producten van Special Medics gebruikt. Een deel van de politie, bijvoorbeeld arrestatieteams en bewakingseenheden, is namelijk al uitgerust met een eerstehulpkit van datzelfde bedrijf.

'Duistere praktijken'

Twee andere bedrijven die meedongen naar de opdracht, hebben een klacht ingediend, omdat ze de procedure niet eerlijk vonden. "Voor mijn persoonlijke gevoel was het al een gedane race nog voordat de aanbesteding daadwerkelijk begonnen was", zegt Niek Schenkeveld van reanimerendoejezo.nl. "Dat zou niet mogen kunnen." Ook Radek Weglicki van LS Medical spreekt van 'duistere praktijken' rond deze aanbesteding. Volgens hem is de aanbestedingsopdracht te veel geschreven naar één product van één leverancier.

De klachten van Schenkeveld en Weglicki zijn beoordeeld en verworpen door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie. Die concludeert (pdf) dat 'een aantal aspecten [...] de schijn van belangenverstrengeling zouden kunnen wekken'. Toch ziet het VIK geen reden voor nader onderzoek, omdat er geen vermoeden is van 'plichtsverzuim'.

Zet aanbesteding stil

Aanbestedingsspecialisten die zijn geraadpleegd door RTL Nieuws geven de klagers wel gelijk. Volgens emeritus hoogleraar bestuursrecht Henk Addink van de Universiteit Utrecht is hier sprake van de schijn van belangenverstrengeling. "Juist omdat ze met z'n tweeën twee jaar geleden een dergelijk bedrijf hebben opgericht, hebben zij dus ook persoonlijke belangen. Ze zouden dus eigenlijk geen deel zouden mogen uitmaken van die beoordelingscommissie."

Hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven vindt dat ook. "Dit is wederom iets waarvan je denkt, verdorie overheid, pak het nou eens wat prudenter en slimmer aan. En pak nou ook eens door als je dit soort dingen tegenkomt."

Volgens Addink is ook de schijn van belangenverstrengeling genoeg om een procedure te stoppen. "Want alleen al door die schijn wordt hier een van de basisbepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht geschonden. Het gaat hier om 10 miljoen euro belastinggeld! Bovendien hebben de politie en het ministerie van Justitie een voorbeeldfunctie."

Reactie politie

De politie heeft verschillende klachten van partijen beoordeeld en daaruit blijkt dat er niet onzorgvuldig, niet onbekwaam en vrij van dubbele belangen is gehandeld in deze aanbesteding. Er is dus geen aanleiding geweest om het aanbestedingsproces te stoppen.

De politie hecht veel waarde aan integriteit en transparantie. Als er een melding is dan wordt die altijd onderzocht en maken we het resultaat openbaar. Belangenverstrengeling en beïnvloeding van besluitvormingsprocessen in verband met persoonlijke belangen worden binnen de politie niet getolereerd.

Lees hier de volledige reactie (pdf) van de politie.

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 47

Geplaatst op 25-11-2019 in Nieuws

Motivering gunningsbeslissing voldoende

In deze aanbestedingsprocedure gaat het om de beoordeling van de inschrijving van eiseres op een van de kwaliteitscriteria door de aanbestedende dienst. Slechts indien de beoordelingscommissie in redelijkheid niet had kunnen komen tot haar oordeel is plaats voor ingrijpen van de rechter. In dit geval heeft de aanbestedende dienst in redelijkheid tot haar oordeel kunnen komen, en heeft zij die beslissing voldoende gemotiveerd. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 25 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8272
Samenvatting: Motivering gunningsbeslissing voldoende

Uitsluiting op esthetische gronden?

Volgens eiseres is het gunningsproces niet goed verlopen. Zo is zij onder andere van mening dat zij er gerechtvaardigd op zou mogen vertrouwen dat met de mededeling dat zij met de laagste prijs had ingeschreven, de opdracht gegund zou krijgen, had eerder de technische beoordeling plaats dienen te vinden, zou er in strijd met de aanbestedingsrechtelijke criteria sprake zijn van een subjectieve toets, voldeden de door eiseres aangeleverde monsters wel aan de eisen, was de gunningsbeslissing niet afdoende gemotiveerd en zou de beoordelingscommissie niet onafhankelijk zijn. (Voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam 22 oktober 2019, ECLI:NLRBAMS:2019:8438)
Samenvatting: Uitsluiting op esthetische gronden?

Verplichting tot dooronderhandelen

In het onderhavige kort geding beantwoord de voorzieningenrechter de vraag of partijen gehouden zijn tot dooronderhandeling en of sprake is van een rompovereenkomst. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is, waardoor een verplichting tot dooronderhandelen bestaat. Er is echter geen sprake van een rompovereenkomst. (Rechtbank Midden-Nederland 16 november 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4752)
Samenvatting: Verplichting tot dooronderhandelen

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Europese drempelbedragen aanbestedingen per 1 januari 2020 omlaag

Geplaatst op 22-11-2019 in Nieuws

Opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten bijvoorbeeld moeten dan vanaf € 5.350.000,- Europees worden aanbesteed. Voor opdrachten voor leveringen en diensten geldt dan vanaf 1 januari 2020 een drempelbedrag van € 139.000,- (centrale overheid) en € 214.000,- (decentrale overheden).

Drempelbedragen 2020-2021

Een overheidsopdracht met een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag, moet volgens de geldende Europese aanbestedingsrichtlijnen worden aanbesteed. De nieuwe drempelbedragen gelden voor alle lidstaten voor 2 jaar: vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Op opdrachten die vóór 1 januari 2020 worden uitgezet/ aangekondigd, zijn de huidige drempelbedragen van toepassing.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

 • werken: wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten voor centrale overheid: € 139.000 (nu nog € 144.000,-)
 • leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 214.000,- (nu nog € 221.000,-)
 • bepaalde werken voor meer dan 50% gesubsidieerd door aanbestedende diensten: wordt 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • aan bepaalde werken gerelateerde diensten die voor meer dan 50% gesubsidieerd worden door aanbestedende diensten 214.000,- (nu nog € 221.000,-)

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

 • concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • dienstenconcessies wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

 • werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten wordt € 428.000,- (nu nog € 443.000,-)

Defensie: Richtlijn 2009/81/EU

 • werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten € 428.000,- (nu nog € 443.000,-)

Drempelwaarden Europees aanbesteden

Onder de drempel aanbesteden

Bedraagt de geraamde waarde van een opdracht minder dan de Europese drempelwaarden, dan zijn Europese procedures niet verplicht. Wel gelden hiervoor specifieke regels uit de Aanbestedingswet 2012

Nationale procedures

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen