Belangrijkste wijzigingen Aanbestedingswet ten opzichte van Bao + Wira

Geplaatst op 31-03-2013 in Nieuws

Het wetsvoorstel Aanbestedingswet regelt een aantal zaken die nieuw zijn ten opzichte van de huidige regelgeving. De op handen zijnde wijziging van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is nog niet in het wetsvoorstel opgenomen. Dit gebeurt op een later tijdstip via een wijziging van de Aanbestedingswet. De Aanbestedingswet trekt de raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen, Bao,  Bass en de Wira in. (september 2012)

De wet is opgebouwd uit een aantal delen:

 • deel 1 bevat algemene bepalingen en heeft betrekking op alle opdrachten
 • deel 2 gaat over het aanbesteden van overheidsopdrachten boven de drempels
 • deel 3 gaat over het Europees aanbesteden van speciale sector opdrachten boven de drempels, en
 • deel 4 is algemeen.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van Bao en Wira zijn hieronder weergegeven.

Objectiviteit

Alle opdrachten (artikel 1.4)

Een aanbestedende dienst moet bij een opdracht op objectieve gronden kiezen:

 • welk type aanbestedingsprocedure hij gebruikt
 • welke ondernemers hij toelaat tot de procedure

Een aanbestedende dienst moet op verzoek van ondernemer zijn keuze schriftelijk motiveren.

Maatschappelijke waarde creƫren

Alle opdrachten (artikel 1.4)

 • Een aanbestedende dienst moet zorgen voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde bij het aangaan van een overeenkomst.

Samenvoegen en splitsen

Alle opdrachten (artikel 1.5)

 • Opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd. Als opdrachten worden samengevoegd moet een aanbestedende dienst dit in de aanbestedingsstukken motiveren.
 • Een opdracht moet worden opgedeeld in meerdere percelen. Als dit niet passend is, moet een aanbestedende dienst dit in de aanbestedingsstukken motiveren.

Beperking administratieve lasten

Alle opdrachten (artikel 1.6)

 • Aanbestedende diensten moeten administratieve lasten zoveel mogelijk beperken.

Non-discriminatie/gelijkheidsbeginsel

Europese aanbestedingen (artikel 1.8) en nationale aanbestedingen (artikel 1.12)

 • Een aanbestedende dienst behandelt ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze.

Meervoudig onderhandse procedure (artikel 1.15)

 • Een aanbestedende dienst behandelt de inschrijvers op gelijke wijze.

Transparantiebeginsel

Europese aanbestedingen (artikel 1.9) en nationale aanbestedingen (artikel 1.12)

 • Een aanbestedende dienst handelt transparant.

Meervoudig onderhandse procedure (artikel 1.15)

 • Een aanbestedende dienst deelt alle inschrijvers de gunningsbeslissing met de relevante redenen mee.

Proportionaliteit

Alle opdrachten (artikel 1.10, 1.13 en 1.16)

 • Eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Bij AMvB wordt een richtsnoer aangewezen met voorschriften hoe aan te wijzen aanbestedende diensten hieraan uitvoering moeten geven.
 • Het Aanbestedingsbesluit wijst de Gids Proportionaliteit aan voor alle aanbestedende diensten.
 • Een aanbestedende dienst past de voorschriften toe of motiveert een afwijking in de aanbestedingsstukken.

Aankondigingen

Europese en nationale aanbestedingen (artikel 1.18)

 • (Voor)aankondigingen moeten plaatsvinden via het elektronisch systeem voor aanbestedingen (bedoeld wordt TenderNed). De minister draagt zorg voor het systeem.

Eigen verklaring

Europese aanbestedingen (artikel 1.19), nationale aanbestedingen (artikel 2.84) en meervoudig onderhandse procedure met uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen (artikel 2.85)

 • Een aanbestedende dienst moet het vastgestelde model eigen verklaring gebruiken en moet daarbij aangeven welke gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt.
 • Met een eigen verklaring kan een ondernemer aangeven:
  a. of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn;
  b. of hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen;
  c. of hij voldoet aan technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen;
  d. of en op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria.

Gedragsverklaring

Europese en nationale aanbestedingen en meervoudig onderhandse procedure met uitsluitingsgronden (artikel 1.20)

 • Een ondernemer kan met een door de minister van Justitie afgegeven gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan twee jaar), aantonen dat uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Het gaat om onherroepelijke veroordelingen in de voorafgaande vier jaar.

Aanbestedingsstukken kosteloos

Alle opdrachten (artikel 1.21 en 2.66)

 • Aanbestedingsstukken moeten kosteloos ter beschikking worden gesteld.

ARW 2012 toepassen

Werken onder de drempel (artikel 1.22)

 • Bij AMvB wordt een richtsnoer met voorschriften aangewezen voor werken onder de drempel. Het Aanbestedingsbesluit (AMvB) wijst het ARW 2012 aan. Een aanbestedende dienst past deze voorschriften toe of motiveert in de aanbestedingsstukken waarom niet.

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn 2B-diensten

Europese aanbestedingen (artikel 2.38 en 2.39)

 • Voor diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening wordt de procedure voor 2B-diensten toegepast, tenzij de aanbestedende dienst anders besluit.
  Een aanbestedende dienst moet bij 2B-diensten met een duidelijk grensoverschrijdend belang voor een passende mate van openbaarheid van aankondiging van de opdracht zorgen.

Afzien van toepassing uitsluitingsgronden

Europese aanbestedingen (artikel 2.88)

 • Afzien van toepassing uitsluitingsgronden mag bij dwingende redenen van algemeen belang en als het bedrijf in kwestie voldoende maatregelen heeft genomen om het vertrouwen te herstellen en als uitsluiting niet proportioneel is gezien de verstreken tijd sinds veroordeling en het voorwerp van de opdracht.

Geschiktheidseisen

Europese aanbestedingen (artikel 2.90)

 • Geschiktheidseisen mogen geen betrekking hebben op de omzet, tenzij een aanbestedende dienst dit met zwaarwegende argumenten motiveert in de aanbestedingsstukken. Als toch eisen gesteld worden, dan niet meer dan 300% van de opdrachtwaarde.

Termijn motivering afwijzing

Europese aanbestedingen (artikel 2.103)

 • Een aanbestedende dienst stelt een afgewezen gegadigde uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van een verzoek daartoe in kennis van de redenen voor afwijzing.

EMVI verplicht

Europese aanbestedingen (artikel 2.114)

 • Een aanbestedende dienst is verplicht te gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs toepassen mag alleen als een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken motiveert waarom.

Verlengde Alcatel-termijn

Europese aanbestedingen (artikel 2.127)

 • Een aanbestedende dienst neemt opschortende termijn van ten minste twintig kalenderdagen in acht voor sluiten van overeenkomst.

Proces-verbaal

Europese aanbestedingen (artikel 2.132)

 • Een aanbestedende dienst moet over de gunning een proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal omvat onder meer namen van uitgekozen gegadigden met motivering, namen en motivering van afgewezen gegadigden, namen en motivering van afgewezen inschrijvingen, motivering voor keuze winnaar, omstandigheden bij toepassing bijzondere procedure, reden van eventueel niet-gunnen.

Bron : Pianoo.nl 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen