Overnameverplichting van personeel gunningseis?

Geplaatst op 02-04-2013 in Nieuws

Dit geschil betreft de aanbesteding van thuiszorg 'Rijk van Nijmegen'. De vraag die aan de orde komt is of het bepaalde in art. 12.3 CAO VVT (waarin een overnameverplichting van personeel is geregeld) tot de gunningseisen in het kader van de aanbesteding behoort (Rb. Arnhem 21 maart 2013, LJN: BZ4446).

De gemeenten hebben in oktober 2012 voor de hulp bij het huishouden krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een openbare Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven onder referentienummer 12ink002. Axxicom is een van de huidige aanbieders van hulp bij het huishouden in de betreffende gemeenten.

Bij brief van 23 januari 2013 hebben de gemeenten Axxicom bericht dat haar aanbieding niet is gekwalificeerd als één van de drie economisch meest voordelige inschrijvingen en dat de opdracht daarmee niet aan haar wordt gegund. Tevens hebben de gemeenten aangegeven dat zij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan TSN Thuiszorg B.V. (hierna: TSN), Stichting Vérian (hierna: Vérian) en Tzorg B.V. (hierna: Tzorg).

De gemeenten hebben in de offerte-aanvraag in het programma van eisen als PE4 opgenomen dat de winnende inschrijver(s) conform de CAO VVT het personeel overne(e)m(en)(t) van de zittende thuiszorgaanbieder die na de aanbesteding niet meer voor een contract in aanmerking komt. Volgens artikel 12.3 lid 3 onder f van die CAO is de verkrijgende werkgever verplicht aan de werknemers van de zittende aanbieder een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Volgens de tweede zin van die bepaling 'wordt deze arbeidsovereenkomst aangegaan tegen dezelfde CAO-arbeidsvoorwaarden zoals die laatstelijk op de werknemer van toepassing waren bij de verliezende werkgever'. Axxicom stelt zich op het standpunt dat uit dit een en ander in onderling verband voortvloeit dat in het kader van de aanbesteding de inschrijver op straffe van uitsluiting verplicht is elk personeelslid van de verliezende aanbieder in dienst te nemen op exact dezelfde arbeidsvoorwaarden die in de bestaande arbeidsovereenkomst tussen dat personeelslid en de verliezende aanbieder op dat moment gelden. Omdat met name de winnende inschrijver Vérian heeft laten weten voornemens te zijn personeel over te nemen tegen een lager uurtarief behorend bij een andere CAO-categorie, staat volgens Axxicom vast dat deze inschrijver en (mogelijk ook) de andere winnende inschrijvers niet zullen gaan voldoen aan PE4, zodat het de gemeenten niet vrij staat aan hen te gunnen. Volgens de gemeenten gaat PE4 niet verder dan dat in het kader van de aanbesteding de (winnende) inschrijvers zich ertoe verplichten het personeel van de verliezer over te nemen conform de CAO VVT. Welke rechten werknemers aan die CAO kunnen ontlenen en de vraag of de winnende inschrijvers een juiste toepassing zullen geven aan de CAO-bepalingen betreffen arbeidsrechtelijke kwesties die niet thuishoren in de aanbesteding en waar de gemeenten buiten staan. Aangezien de winnende inschrijvers jegens Axxicom en/of de gemeenten hebben verklaard zich aan de CAO VVT te zullen houden, is voldaan aan PE4 en staat niets aan gunning aan hen in de weg.

Oordeel van de rechter

Bovenstaande doet de vraag rijzen hoe PE4 moet worden verstaan en in dat verband of PE4 op zodanig juiste, precieze en ondubbelzinnige wijze is geformuleerd dat alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en op dezelfde manier interpreteren, en anderzijds de aanbestedende dienst in staat is om na te gaan of de inschrijvingen beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn. 

 

Lees verder : www.pianoo.nl/overnameverplichting-van-personeel-gunningseis-week-13

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen