Aanbestedingsdossier : Contractvervoer

Geplaatst op 06-04-2015 in Nieuws

De vraag voor contractvervoer wordt vooral gestuurd door centrale, lokale overheden en verzekeraars. Deze organisaties kopen vervoersdiensten in voor leerlingen, ouderen en mensen met een lichamelijke of mentale beperking. De reiziger betaalt een aangepast tarief. Soms vergoedt de gemeente of zorgverzekeraar de reis helemaal.

Doelgroepen contractvervoer

Contractvervoer omvat een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Voor deze doelgroepen worden soms aparte opdrachten in de markt uitgezet en soms worden deze samengevoegd om synergievoordelen te behalen. De belangrijkste doelgroepen zijn:

 • Regiotaxi: collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio, waarbij taxibussen de rol van het Openbaar Vervoer hebben overgenomen
 • AWBZ-vervoer: vervoer van gehandicapten naar dagbesteding
 • Zittend ziekenvervoer: vervoer mensen die naar het ziekenhuis moeten, maar zelf niet kunnen reizen. Bijvoorbeeld omdat zij slecht ter been zijn of een medische behandeling moeten ondergaan
 • WMO- en Valysvervoer: vervoer van ouderen voor korte afstanden (WMO-vervoer)en voor lange afstanden (Valysvervoer)
 • WSW vervoer
 • Leerlingenvervoer: vervoer bedoeld voor (gehandicapte) leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs
 • WIA-vervoer: vervoer bedoeld voor gehandicapten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (van en naar het werk)

Kosten en aantallen leerlingen

In het schooljaar 2012/13 maakten zo'n 79 duizend leerlingen gebruik van contractvervoer. Dat kostte de gemeenten in totaal €230 miljoen. Hiermee ligt de gemiddelde vervoersprijs per leerling op ca. €2.900. Bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn de kosten per leerling (ca. €2.500) lager dan kleinere gemeenten (ruim €3.000). Bijna tweederde (65%) van de leerlingen die gebruikmaken van de regeling leerlingenvervoer gaan naar het (voortgezet) speciaal onderwijs, en dan met name naar cluster 3 en 4 (samen goed voor 48%). Voor cluster 1 en 2 is dit samen 17%. Nog eens 9% van de leerlingen die gebruik maken van de regeling zit op het regulier basisonderwijs en 23% op speciaal basisonderwijs. Tot slot zit zo'n 3% op het regulier voortgezet onderwijs (incl. praktijkonderwijs).

De belangrijkste reden om vervoerd te worden is vanwege een handicap (65%). Daarnaast maakt 16% van de leerlingen gebruik van de regeling leerlingenvervoer op basis van alleen de afstand. Vervoer op grond van een levensbeschouwelijke visie in combinatie met afstand, bedraagt zo'n 8%, op grond van stage 3%. Overige vervoersredenen tot slot zijn zo'n 8%.

Gemeenten en leerlingenvervoer

Ruim eenderde van de gemeenten (39%) heeft overleg binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit overleg gaat onder andere over aanbesteding en uitvoering van het leerlingenvervoer en over de consequenties van de invoering van passend onderwijs. Bij ruim een kwart van de gemeenten (25%) staat dit op korte termijn gepland.

Iets meer dan de helft van de gemeenten is de gemeentelijke Verordening leerlingenvervoer strenger gaan toepassen; dit geldt vooral voor de grotere gemeenten. Er wordt strenger gekeken naar het aangepast vervoer, wat in de uitvoering een relatief dure vervoersvorm is. Driekwart van de gemeenten gaat de Verordening leerlingenvervoer aanpassen, of heeft dit in een eerder stadium al gedaan.

Typering van aanbieders

De taxibranche is in doorsnee kleinschalig van opzet. De helft van de bedrijven beschikt over slechts over 1 voertuig. Een kwart van de bedrijven heeft twee tot vijf voertuigen. Het resterende kwart van de ondernemers heeft meer dan 5 voertuigen. Er is een tendens van schaalvergroting waarneembaar. In de taxibranche is contractvervoer goed voor 75% van de vraag. De overige 25% van de vraag komt uit het zogenoemde straattaxivervoer (straattaxi's, discotaxi's, Schipholvervoer).

Dynamiek

De afgelopen jaren is het volume van het contractvervoer gedaald door toenemende bezuinigingen door de Rijksoverheid. Voor 2014 wordt voor de gehele Nederlandse taxibranche verwacht dat er forse bezuinigingen zullen plaatsvinden.Er wordt een volumedaling van 1,5 tot 2% verwacht. Ook op de middellange termijn blijven de vooruitzichten matig, de omzetten dalen terwijl de vraag naar contractvervoer toeneemt vanwege de vergrijzing van de bevolking. De omzet van taxibedrijven daalde in het eerste kwartaal van 2014 met 4% ten opzichte van vorig jaar. Voor het vijfde kwartaal op rij zagen de taxiondernemers de inkomsten dalen. Door onder andere de economische crisis namen reizigers minder vaak de taxi. De veranderende regelgeving met betrekking tot het zittend ziekenvervoer en het groeps- en schoolvervoer per minibus voelt de taxibranche ook in de portemonnee. Landelijk is, tussen 2011 en 2012, sprake van daling van de totale vervoerskosten van zo'n €10 miljoen. De belangrijkste redenen voor afname van de kosten zijn een verschuiving van aangepast vervoer naar eigen- of openbaar vervoer of een gunstigere aanbesteding in combinatie met regionalisering.

Omvang van de markt

De taxibranche telt circa 5.750 ondernemingen die gezamenlijk ruim 36.500 auto's, minibussen tot maximaal 9 zitplaatsen, en rolstoelvoertuigen exploiteren. Op jaarbasis wordt per auto ruim 61.000 kilometer afgelegd. De minibussen leggen jaarlijks circa 33.000 kilometer af en de rolstoelvoertuigen circa 67.000 km. De bedrijfstak biedt werk aan ongeveer 36.500 personen.

De overheid is de grootste opdrachtgever voor contractvervoer. Jaarlijks geeft de overheid aan contractvervoer voor 774 miljoen euro uit. De grootste uitgaven zitten in de doelgroepen regiotaxi, leerlingenvervoer en AWBZ vervoer.

 

Tabel: omzet van de markt

Gemiddelde 
omzet per

Bedrijven 
met
personeel
in
Loondienst

Taxicentrales Gemiddeld
Voertuig 45.246 59.459 49.164
Uur 27,38 21,87 25,60
Kilometer 0,89 1,17 0,95

Beladen
kilometer

1,59 2,75 1,83
Rit 24,33 21,87 22,88

(Taxibrancheonderzoek 2012)

 

In onderstaande tabel is de omzet naar type contractvervoer voor de jaren 2005 tot 2011 samengevat. Door gebruik van meerdere bronnen is 2011 niet te vergelijken met de overige jaren.

 

Tabel: omzet naar type contractvervoer

Type vervoer 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011
Zittend 
ziekenvervoer
7% 7% 7% 8%
Valys onbekend 3% 4% 6%
Regiotaxi 23% 19% 21% 27%
Leerlingenvervoer 15% 16% 16% 31%
AWBZvervoer Onbekend Onbekend Onbekend 27%
WSWvervoer Onbekend Onbekend Onbekend 1%
WIAvervoer Onbekend Onbekend Onbekend 0,30%
Straattaxivervoer 28% 24% 19% Onbekend
Zakelijk vervoer 5% 5% 5% Onbekend
Schipholvervoer 7% 7% 6% Onbekend
Niet genoemde
taxiomzet
Onbekend 2% 4% Onbekend

Trends

In de taxibranche vinden verschillende ontwikkelingen plaats. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder opgesomd.

 • De inzet van "groene" voertuigen neemt toe.
 • De verschillende soorten doelgroepenvervoer worden meer samengevoegd.
 • Kwaliteitszorg krijgt een prominentere plaats.

Kansen

 • De nieuwe wet- en regelgeving die sinds 1 april 2013 van kracht is gegaan biedt het Midden- en Klein Bedrijf meer kansen.
 • Door middel van samenwerking kunnen kleinere ondernemingen toegang krijgen tot grotere vervoersopdrachten van de Rijksoverheid.
 • Inzet van elektrische taxi's in mobiliteitsdiensten van en naar stations en bedrijventerreinen (experimenten met Greenvite in Den Bosch).

Bedreigingen

 • Contractvervoer wordt grotendeels met overheidsgeld gefinancierd en toekomstige bezuinigingen bij de overheid zullen de komende jaren waarschijnlijk op het volume effect hebben.
 • De taximarkt kent een grote rivaliteit. Naast het feit dat er veel concurrentie is, is er binnen de branche ook meer aanbod dan vraag naar taxi's.
 • Binnen het zittend ziekenvervoer werken zorgverzekeraars steeds meer samen. Contracten worden samengevoegd en gegund aan de relatief grotere partijen.
 • Concurrentie en het rendement van de onderneming zijn de grootste knelpunten in de branche.

Keurmerken

In de taxibranche wordt het TX-Keur vaak gebruikt. Dit is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer.

www.tx-keur.nl 

Duurzaamheid

Slechts 3% van het totale wagenpark in de sector rijdt op alternatieve brandstof. Van deze voertuigen is naar schatting slechts 1% elektrisch aangedreven (en 39% bio/aardgas en 60% biodiesel). Het gaat eind 2011 om 50 tot 100 elektrische taxi's. Belemmeringen waarom taxiondernemers niet overstappen zijn:

 • Actieradius: te klein en onbetrouwbaar, waardoor inplanning moeilijk is.
 • Tijdverlies door laden (ook bij gebruik snellader).
 • Snellaadinfrastructuur is kostbaar.
 • Hoge aanschafprijs en onbekende, maar lage, restwaarde van de voertuigen.
 • Leasetarieven liggen hoog in verband met de restwaarde. Daarnaast bieden de meeste leasemaatschappijen geen elektrische voertuigen aan die geschikt zijn voor taxivervoer, met benodigde kilometrage van circa 80.000 km per jaar en dagelijks gebruik.
 • Aantal in te plannen ritten hangt af van de afstand tot een snellader.
 • Taxiondernemers durven geen grote risico's te nemen door de kleine marges in de taxibranche.
 • De Total Cost of Ownershipvergelijking tussen een elektrische taxi en een reguliere taxi valt ongunstiger uit dan een vergelijking van dezelfde voertuigen bijvoorbeeld in de lease. Dit komt doordat de ondernemers ook voor reguliere taxi's geen BPM hoeven te betalen (blauw kenteken).
 • Er gelden geen (milieu)normen voor de taxivoertuigen.
 • Onduidelijkheid over de visie van het Rijk op duurzame brandstoffen. Zowel groengas als elektrisch wordt door verschillende overheden gestimuleerd. Maar er is in de ogen van ondernemers geen zicht het (fiscaal) beleid dat het Rijk de komende jaren wil inzetten.
 • Vrees voor vernietiging van kapitaal.
 • Om inzicht te krijgen in hoe de kosten van verschillende modellen zich in de huidige markt tot elkaar verhouden, zijn verschillende Total Cost of Ownershipberekeningen uitgevoerd. Daarbij worden zo goed mogelijk de relevante kosten in kaart gebracht en ingeschat die zich in de gebruiksperiode voordoen, in dit geval over een periode van 5 jaar.

Themadossier: Duurzaam inkopen
Productgroep: Leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer

Aanbevelingen aanbestedingsstrategie.

Een aantal aanbevelingen om te komen tot een duurzame aanbestedingsvervoer zijn:

 • Neem "schone voertuigen" niet als op als eis in PvE of als selectiecriterium. De redenen hiervoor zijn dat extra eisen de kostprijs opdrijven, deze eis de taxi-ondernemers flexibiliteit ontneemt en de overheid kan/wil geen aanvullende technische eisen stellen). Het kan wel onderdeel uitmaken maken van gunningscriteria; bijvoorbeeld door duurzaamheid/alternatieve brandstoffen van het in te zetten wagenpark als criterium mee te wegen.
 • In de gunningcriteria extra punten voor voertuigen op schone brandstoffen opnemen. Gunnen op basis van CO2-emissie van voertuigen kan ook, maar is ingewikkelder.
 • Kiezen voor andere energiebronnen zoals diesel Euro-6 (alleen luchtkwaliteit), groengas, of elektrisch.
 • Maak de ondernemer (taxibedrijf) verantwoordelijk voor groengas (aardgas met groengas-certificaat) in plaats van aardgas via taxibedrijf en groengas-certificaten via de tankhouder. 

Informatie en bronnen

Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop
Bovenstaande kennis van de markt is opgezet volgens het stramien van de checklist Marktkennis bij overheidsinkoop. De checklist geeft veel aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van de benodigde marktkennis ter voorbereiding van een aanbesteding of inkoopopdracht.
Brochure Ken de Markt & Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Marktconsultaties
Marktconsultaties zijn op TenderNed te vinden door op marktconsultaties te zoeken.
Marktconsultaties  op TenderNed.nl

 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen