Aanbestedingsdossier :Gezondheids- en welzijnszorg

Geplaatst op 06-04-2015 in Nieuws

De gezondheidszorg is erg breed en omvat alle soorten zorg van verpleging tot paramedische zorg. Voor de overheidsinkopers relevante deelgebieden stelt PIANOo deeldossiers op met meer gedetailleerde informatie. Deze deeldossiers zullen in de toekomst worden gepubliceerd. Voorlopig onderscheiden we de volgende deelgebieden:

 • verpleging en verzorging
 • thuiszorg
 • gehandicaptenzorg
 • ziekenhuizen
 • geestelijke gezondheidszorg

PIANOo heeft naast dit marktdossier tevens een themadossier Inkopen in het sociaal domein. In dit themadossier vindt u informatie en handreikingen voor het aanbesteden en inkopen in het sociaal domein.

Themadossier: Inkopen in het sociaal domein

Typering aanbieders

Het overgrote deel van de gezondheidszorg wordt gefinancierd met belastinggeld. Hierdoor is er sprake van een monopsonie, een markt waar slechts 1 koper aanwezig is met meerdere verkopers. In deze markt heeft een inkoper veel invloed heeft op de marktstructuur, innovatie, prijsontwikkeling en toetreding. Ook bepaalt een inkoper in sterke mate welke en hoeveel ondernemers er overleven. In de afgelopen jaren is het aantal zorgaanbieders sterk toegenomen.

 

CBS, bedrijfstak/branche (SBI 2008, code Q), grootte, rechtsvorm, 1 januari  op CBS.nl 

Het overgrote deel van deze zorgaanbieders zijn kleine zelfstandigen zonder personeel of met slechts enkele werknemers in dienst. De toename van het aantal zorgaanbieders in de afgelopen jaren zit grotendeels in een sterke ontwikkeling van het aantal ZZP'ers.

Het aantal toegelaten zorginstellingen, instellingen die worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ of in het zorgregister geregistreerde privéklinieken en particuliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen, bedraagt circa 800 met ongeveer 255.000 intramurale bedden.

Zorgregister.nl 

Een aandachtspunt is dat veel zorgaanbieders niet gewend zijn aan een commerciële rol. Ze hebben weinig verkoopervaring en weten niet hoe de inkoop van de overheid werkt. Er is onbekendheid met het aannemen van een houding gedurende de contractvoorbereiding, contractering en tijdens de looptijd van het contract. Daarnaast is er veelal sprake van een onvolwassen markt. Veel zorgaanbieders en inkopers kennen hun eigen kostprijs nog niet en weten niet hoe om te gaan met regionale monopolie posities.

Dynamiek

In de gezondheidszorg zorgen innovaties, vergrijzing en mondige patiënten tot een stijging van de vraag. Mondige patiënten bestaan hoofdzakelijk uit een groep van financieel koopkrachtige senioren die hogere kwaliteitseisen stellen en uit bewuste consumenten die meer (preventieve) zorg wensen. De uitgaven in de zorg zijn de afgelopen 10 jaar daarom met circa 50% gestegen. In 2013 waren de uitgaven 94,2 miljard euro. In het bijzonder zijn de kosten vanuit de AWBZ langdurige zorg sterk toegenomen.

 

 

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; leeftijd, geslacht  op CBS.nl

In 2011 lieten de zorginstellingen over het algemeen betere resultaten laten zien dan in 2010. Deze verbetering viel grotendeels te verklaren door een verhoging van de efficiency. De solvabiliteit is in de regel positief en is in de afgelopen jaren gestegen. 

  2009 2010 2011
Ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg)   1.5%   2.4%   1.1% 
 Gehandicaptenzorg   1.5%   1.9%  1.5%
 Geestelijke gezondheidszorg  2.0%  2.2%  2.1% 
 Ziekenhuizen  1.8%   1.9%   1.9% 

Zorginstellingen; kerncijfers, financiën en personeel   op CBS.nl

Let op, op dit moment vinden grote veranderingen plaats in de zorg. Deze veranderingen kunnen voor veel zorgondernemers een negatieve invloed op het resultaat en de solvabiliteit hebben.

Trends

De verwachting zijn dat het volumegroei in de zorgsector in 2014 ontbreekt. Ziekenhuizen kenden in 2013 een negatieve omzetontwikkeling. Verpleging, thuiszorg en gehandicaptenzorg staat aan de vooravond van verschuiving van intramuraal naar extramuraal. Samen met een daling in de bestedingskracht en een verhoging van het eigen risico wordt hierdoor een omzetdaling verwacht. Ook is er leegstand aan het ontstaan bij intramurale instellingen. In de eerste lijn zorg wordt nog steeds een stijging verwacht.

Zorgverzekeraars en de overheid willen de zorgkosten minder laten toenemen om zo zorg betaalbaar te houden. Zo is er een ontwikkeling van zorg naar welzijn zichtbaar met meer aandacht voor zorg dichter bij huis, sociale cohesie in buurten en participatie. De innovaties in de zorg zijn te vinden plaats op het gebied van domotica, radiologie en zelftesten voor preventie en screenen. Deze innovaties leiden tot nieuwe bedrijven. Verder zijn er ook innovaties in de bedrijfsmodellen zichtbaar .

Kansen en bedreigingen

 • In de gezondheidszorg zijn er kansen voor commerciële partijen. De toetredingsdrempels worden verlaagd en de concurrentie neemt toe. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de beperking van de basisverzekering.
 • Door de verruiming in de wetgeving komt er langzaamaan meer risicodragend kapitaal in de sector.
 • De verwachting is dat het aantal chronisch zieken verder toeneemt en dat er een verschuiving plaats gaat vinden van verzorging naar verpleging en thuiszorg.
 • De zorgverzekeraar krijgt een belangrijkere inkooprol in de gezondheidszorg en neemt, meer dan voorheen, kwaliteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders mee. Hierdoor is er behoefte aan meer inzicht in de behandelingen en resultaten.
 • Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de professionaliteit van huidige zorgondernemers- en bestuurders.Gemeenten kunnen door het huidige 'budget denken' te vervangen in het 'business–case-denken' mogelijk meer bereiken.
 • Zorgondernemers willen in de buurten en wijken een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en zo een bijdrage leveren aan een participatie maatschappij.
 • Door de afbouw van de zorgzwaarte ontstaat er een de verschuiving van intramurale naar extramurale zorg. Dit leidt mogelijke tot een leegstand van gebouwen. 

Branchevertegenwoordiging

 

Keurmerken

Keurmerken worden in de zorg beperkt gebruikt. Er is een keurmerk voor bemiddelingsbureaus van buitenlandse werknemers (KBBW). Daarnaast is er een zorgbrede Governancecode opgesteld.

www.brancheorganisatieszorg.nl
www.brancheorganisatieszorg.nl/KBBW

Toezichthouder

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is marktmeester in de zorg. De NZa adviseert de minister over de spelregels die nodig zijn in de zorg en signaleert mogelijke inconsistenties en belemmeringen. De NZa houdt toezicht op de drie publieke belangen in de zorg: transparante informatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid

www.nza.nl

Bronnen

Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop
Bovenstaande kennis van de markt is opgezet volgens het stramien van de checklist Marktkennis bij overheidsinkoop. De checklist geeft veel aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van de benodigde marktkennis ter voorbereiding van een aanbesteding of inkoopopdracht.
Brochure Ken de Markt & Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Marktconsultaties
Marktconsultaties zijn op TenderNed te vinden door op marktconsultaties te zoeken.
Marktconsultaties  op TenderNed.nl

 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen