Beukenhorst koffie Verstraaten Business Travel BV VelopA-Omniplay Jan de Wit Group N.V. Bergerhof Taxi & Tours BV Taxi van Dijk B.V. Cuijk Zagers Personenvervoer B.V.
Linked in Sitemap | Realisatie: BeSite

Wat zijn aanbestedingen?

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt.

Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Soorten aanbestedingen in Nederland

Er zijn verschillende soorten aanbestedingen in Nederland. Hieronder een overzicht:

Openbare aanbesteding:

deze wordt algemeen bekend gemaakt en iedereen kan een inschrijving doen.

Niet-openbare aanbesteding:

deze wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie, waarbij minimaal 5 partijen geselecteerd worden. Deze partijen krijgen een bestek en doen een inschrijving, waarna de opdracht gegund wordt.

Concurrentie gerichte dialoog (CGD):

de opdracht wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie, waarbij minimaal 3 partijen geselecteerd worden. Deze partijen worden uitgenodigd voor de dialoog. Na afronding van de dialoog krijgen de overgebleven partijen een bestek en doen een inschrijving, waarna de opdracht gegund wordt. Toepassing van de CGD kan alleen bij projecten die voldoen aan de instapcretiria.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking:

de opdracht wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven. Daarna selecteert de aanbestedende dienst minimaal 3 kandidaten, die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De aanbestedende dienst kan onderhandelen over de voorwaarden met de verschillende concurrenten. Toepassing van de onderhandelingsprocedure kan alleen wanneer een bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Onderhandse aanbesteding:

hierbij is de inschrijving mogelijk op uitnodiging voor ten minste 2 of 3 daartoe uitgenodigden.

Enkelvoudige uitnodiging:

in onderling overleg wordt overeenstemming bereikt over de prijs en de te leveren prestatie.

Drempelwaarden

De drempelwaarden voor Europese aanbestedingen zijn voor 2011 – 2012:

Richtlijn 2004/18/EG  
Werken 5.000.000
Leveringen 200.000*
Diensten 200.000*
Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB 200.000
Prijsvragen algemeen (artikel 67) 200.000*
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) 5.000.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) 200.000
Concessie voor openbare werken (artikel 56) 5.000.000
* Voor de centrale overheid is dit bedrag 130.000  
   
Richtlijn 2004/17/EG  
Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 400.000
Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 5.000.000

 

Gunningscriteria en selectiecriteria

Bij aanbestedingen worden selectiecriteria gebruikt om te kijken welke bedrijven de opdracht zouden kunnen uitvoeren, dat wil zeggen daartoe (het best) in staat zijn. Gunningcriteria zijn niet gericht op kenmerken van de inschrijvende bedrijven, maar op kenmerken van de offerte.

De Richtlein 2004/17/EG, 2004/18/EG en de daarvan afgeleide Nederlandse regelingen bepalen dat slechts twee gunningscriteria mogelijk zijn: de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding (of: economisch meest voordelige inschrijving, EMVI).

Selectiecreteria zijn onder andere (voor Europese procedures bestaat een beperkte lijst met toegestane typen criteria):

Omzet (vaak wordt een omzeteis gesteld dat een bedrijf in de afgelopen jaren, b.v. 3 jaar, een bepaalde minimum omzet heeft behaald); het ondertekenen van een verklaring rechtmatigheid inschrijving (een zogenaamd model-K verklaring), dit wordt sinds de bouwfraude gebruikt om de eigenaren of bestuursvoorziters van bedrijven persoonlijk verantwoordelijk te kunnen stellen als blijkt dat er ongeoorloofd met andere inschrijvers is overlegd; afwezigheid van juridische antecedenten door een bedrijf of eigenaren daarvan (zie wet BIBOB)

Boven de toepasselijke drempelwaarde is de aanbestedende overheid verplicht om gebruik te maken van de door de Europese Richtlijn voorgeschreven procedures.

Nieuws

29
apr

Actuele uitspraken Aanbestedin...

Actuele uitspraken Aanbested...

29
apr

Goed werkgeverschap telt niet...

Door de opzet van de aanbe...

06
jan

Rapport: Onderzoek naar tende...

Rapport: Onderzoek naar ten...

Nieuws

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen