Beukenhorst koffie Verstraaten Business Travel BV VelopA-Omniplay Jan de Wit Group N.V. Bergerhof Taxi & Tours BV Taxi van Dijk B.V. Cuijk Zagers Personenvervoer B.V.
Linked in Sitemap | Realisatie: BeSite

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Dusseldorp Consultancy B.V. te Broek op Langedijk  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  Centraal Gelderland te Arnhem.

Artikel 1. Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dusseldorp Consultancy B.V. en een opdrachtgever, waarop Dusseldorp Consultancy B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

1. De door Dusseldorp Consultancy B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Dusseldorp Consultancy B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit rechtvaardigt, heeft Dusseldorp Consultancy B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dusseldorp Consultancy B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dusseldorp Consultancy B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dusseldorp Consultancy B.V. zijn verstrekt, heeft Dusseldorp Consultancy B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Dusseldorp Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan  doordat Dusseldorp Consultancy B.V. is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste, en/of ontijdige, en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Dusseldorp Consultancy B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst zal automatisch eindigen na verloop van de in de overeenkomst genoemde termijn, zonder dat daarvoor enige opzegging is vereist.

2. Dusseldorp Consultancy B.V. is nooit verplicht tot verlenging. Een verlenging wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron  hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Dusseldorp Consultancy B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

2. Alle door Dusseldorp Consultancy B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder  voorafgaande toestemming van Dusseldorp Consultancy B.V. openbaar worden gemaakt, of  ter kennis van derden worden gebracht.

3. Dusseldorp Consultancy B.V. behoudt tevens het recht de door de uitvoering  van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Dusseldorp Consultancy B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Dusseldorp Consultancy B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te worden.

2. De vorderingen van Dusseldorp Consultancy B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Dusseldorp Consultancy B.V. ter kennis gekomen omstandigheden geven Dusseldorp Consultancy B.V. goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Dusseldorp Consultancy B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Dusseldorp Consultancy B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Dusseldorp Consultancy B.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een week na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Dusseldorp Consultancy B.V.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Dusseldorp Consultancy B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dusseldorp Consultancy B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de uit hoofde van de overeenkomst bestede uren bestaan.

4. Indien een klacht gegrond is, en herstel niet meer mogelijk is, zal Dusseldorp Consultancy B.V. een credit nota verzenden voor die gedeclareerde uren welke zonder toegevoegde waarde zijn besteed ten behoeve van de opdrachtgever.
 
Artikel 11. Opzegging

1. Indien een klacht op basis van artikel 10. Gebreken; klachttermijnen gegrond is, dienen partijen in overleg te treden over de verdere gevolgen voor de overeenkomst. Beide partijen kunnen in dit geval de overeenkomst schriftelijk en met redenen omkleed opzeggen.

2. In geval van tussentijdse opzegging heeft Dusseldorp Consultancy B.V. naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichtte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 12. Honorarium

1. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dusseldorp Consultancy B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan

2. afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd over uren gedurende welke Dusseldorp Consultancy B.V. wegens ziekte, of vakantie, dan wel om andere redenen geen werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst heeft uitgevoerd.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving op bankrekening  ABN/AMRO Bank nummer: 56.38.06.532 t.n.v. Dusseldorp Consultancy B.V. te Lichtenvoorde.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim  treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1.25% per maand.

3. In geval van liquidatie,  faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. In geval van gehele of gedeeltelijke overname van de opdrachtgever door een andere onderneming, instelling of rechtspersoon dan wel in geval van fusie met een andere onderneming of instelling, zal opdrachtgever ervoor zorg dragen dat de vorderingen van Dusseldorp Consultancy B.V. op opdrachtgever aan de nieuwe eigenaar respectievelijk de nieuwe constellatie worden overgedragen en dat de overnemende partij dan wel fuserende partij deze vorderingen als zijnde te betalen schuld accepteert.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

-     over de eerste                               €        2.950           15%         
-     over het meerdere tot                     €        5.900           10%
-     over het meerdere tot                     €      14.750             8%
-     over het meerdere tot                     €      59.000             5%
-     over het meerdere                                                         3%

Indien Dusseldorp Consultancy B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking

2. De opdrachtgever is jegens Dusseldorp Consultancy B.V. de door Dusseldorp Consultancy B.V. gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Dusseldorp Consultancy B.V. en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Dusseldorp Consultancy B.V. is verplicht zich er voor in te spannen, dat naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven overeenkomst gerekend mocht worden, uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Overeenkomsten scheppen niet meer verplichtingen dan hiervoor vermeld.

2. Dusseldorp Consultancy B.V. geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.

3. Dusseldorp Consultancy B.V. is aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

4. Dusseldorp Consultancy B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies aan derden of welke gevolgschade dan ook.

5. Opdrachtgever is gehouden Dusseldorp Consultancy B.V. ter zake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.

6. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van Dusseldorp Consultancy B.V. verder strekken dan het bedrag van de door de  opdrachtgever betaalde vergoedingen, voor de werkzaamheden zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 16. Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem. Dusseldorp Consultancy B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgevers te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Dusseldorp Consultancy B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen